काळा चष्मा

Sunday, September 18, 2011


या काळ्या चष्म्यामागून
पाहत जाईन तुला...

तुझ्या नजरेस नजर मिळवणे अवघड वाटले
तरी चोरून चोरून पाहीन तुला...

या काळ्या चष्म्याआड दडलेत डोळे
तुझा आदर करणारे...तुझ्यावर प्रेम करणारे...

कधीतरी तुझ्यासारखे बनण्याचे स्वप्न पाहणारे वेडे डोळे...
आणि म्हणूनच उघड्या डोळ्यांनी
तुझ्याकडे पाहण्याची हिम्मतच होत नाही...

तू ओळखशील माझ्या डोळ्यांतील अपराधी भाव...
तुला दिलेल्या वचनांची पूर्तता न केल्याने आलेला अपराधीपणा

एव्हाना पर्यंत तू तो ओळखला असशीलच...
पण तरीही तो लपवण्याचा प्रयत्न आहेच...
स्वत:ला फसवत जगण्याचा प्रयत्न आहेच...
मिटल्या डोळ्यांनी हसण्याचा प्रयत्न आहेच...

 -काव्य सागर