प्रवासी

Tuesday, September 11, 2018

उरी घाव सोशीत जाईन मीही
नव्याने पुन्हा गीत गाईन मीही

जरी अंधकारात रात्रंदिनी मी
उद्याचा उष:काल पाहीन मीही

निघालो असा दूरच्या मी प्रवासा
नवे गाव शोधीत राहीन मीही

विषाचे घडे पेरलेले नशीबी
सडे अमृताचेच वाहीन मीही

जरी खोल आहे जुने दु:ख माझे
सुखाच्या सरी आज नाहीन मीही

-काव्य सागर