हे बंध रेशमी...

Monday, November 30, 2009

हे बंध रेशमी तुझ्यासवे
जुळले केव्हा मज ना कळले
प्रेमात तुझ्या होऊनी वेडी
क्षणोक्षणी मेणासम जळले

बंध रेशमी माझ्या मनीचे
तुझ्या मनी अलगद रुजले
तुझीच होऊनी सर्वस्वी मी
स्वप्नी तुझ्या निवांत निजले

बंध रेशमी नाजूक इतके
जणू ओठांवरी मोरपिसे
जरी रुतावे काटे मजला
तरी वेदना छळत नसे

बंध रेशमी तुझी नि माझे
शब्दापलीकडचे हे नाते
तुझ्या नि माझ्या मिलन समयी
सांज प्रणयी सरगम गाते
-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment