आज उदार मम

Saturday, October 10, 2009

आज उदर मम विशाल झाले
त्यास पाहुनि सदर लाजले

भात वाढीला बाया बापडी
माझ्या पानी टोपडी उपडी
संपविता ते पोट चोळिले

या खाद्याच्या कणाकणातून
भरून वाहले सारे तनमन
फुलता फुलता पोट ही फुलले
-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment