घेऊन दारूची बाटली

Sunday, October 11, 2009

घेऊन दारूची बाटली दारात ये ना
दारात ये ना थोडीशी घे ना
हळूच चाहूल लावीत घरात ये ना
घरात ये ना थोडीशी घे ना

बेछूट प्यावे आज रात सारी
गेली ही बायको तिच्या माहेरी
वाटे परि सख्या तुझा सहारा
अंगावरी चढे असा शहारा
तुझा सहारा असा शहारा हाय

नशेत आज दोघेही नहाती
चकणा ही संगे दारूच्या खाती
नसता ही अवदसा या धुंद राती
का सोडावी मी ही सुवर्नसंधी
या धुंद राती सुवर्नसंधी हाय
-काव्य सागर

0 comments:

Post a Comment